Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

O F I C I Á L N Í    N Á Z E V

Obec Tršice

D Ů V O D    A    Z P Ů S O B    Z A L O Ž E N Í


Obec Tršice je územní samosprávnou jednotkou ve smyslu Ústavy ČR ze dne 16.12.1992, vydané ve sbírce zákonů pod č.1/1993.

Postavení obcí upravuje v Hlavě první - Základní ustanovení Článek 8.:
Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.

Dále především Hlava sedmá - Územní samospráva, Článek 99-105.

Území Obce Tršice je ve smyslu Článku 100 odst.1 Ústavy ČR katastrální území částí obce, to znamená :
katastrální území Tršice
katastrální území Zákřov
katastrální území Lipňany
katastrální území Vacanovice
katastrální území Přestavlky
katastrální území Hostkovice

Tato katastrální území tvoří územní základ obce.

Občany obce jsou všechny osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo jim bylo uděleno čestné občanství.

Základním zákonem upravujícím ostavení obcí je zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.dubna 2000, ve znění pozdějších předpisů.

K jednání zastupitelstva obce byl vydán jednací řád, který stanoví podrobnosti jednání a byl schválen Zastupitelstvem obce Tršice.

K dispozici na Obecním úřadě v Tršicích v kanceláři starosty jsou všechny uvedené dokumenty k nahlédnutí:
Ústava ČR - zákon 1/1993 Sb.
Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Jednací řád ZO Tršice
© JV 2012