Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

S T A V E B N Í    Ú Ř A D    -    Ostatní činnosti

Ostatní činnosti stavebního úřadu


5. Ostatní činnosti stavebního úřadu

5.1. Kácení dřevin

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyřizuje pro obec Tršice a jeho místní části (Hostkovice, Lipňany, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov):

Obecní úřad Tršice
úsek ochrany přírody a krajiny

783 57 Tršice 50

Kontakt:

 • tel. 585 957 230 (Pavel Koláček, starosta obce Tršice)
 • tel. 585 750 663 (Marie Chaloupková, referent)
 • e-mail: su.trsice@seznam.cz
 • datové schránky: Obec Tršice ID wsvbawp

Od 1. listopadu 2014 kácení stromů (dřevin) rostoucích mimo les, musí být realizováno v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), dle ust. § 8 ZOPK a vyhlášky č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. V ostatních případech lze povolení vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Žádost ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Žádost musí obsahovat:

 • jméno a adresu žadatele (případně doručovací adresu), datum narození, telefonní kontakt, e-mail,
 • označení katastrálního území, parcely a její druh, na které se dřeviny nachází,
 • situační zákres na podkladu katastrální mapy se zákresem umístění dřevin,
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí (výpis z evidence nemovitostí – zajistí OÚ Tršice, kupní smlouva, nájemní smlouva) nebo písemný souhlas vlastníka s kácením dřeviny, není-li žadatelem vlastník pozemku
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; u zapojených porostů (náletových dřevin) lze namísto počtu uvést výměru kácené plochy,
 • zdůvodnění žádosti
 • k povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jenž jsou součástí významných krajinných prvků ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK – vodní tok, údolní niva, les, jezera, rybníky, rašeliniště, atd.., je zapotřebí získat souhlas orgánu ochrany přírody, odbor životního prostředí, podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK, tj. Magistrátu města Olomouc, odboru životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Důležité je také navržení náhradní výsadby, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

Povolení ke kácení dřevin nevyžadují dřeviny: rostoucí mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, tj.:

 • dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 • zapojené porosty dřevin náletové dřeviny), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a obvod kmenů nepřesáhne 15 cm a to ve výšce 130 cm nad terénem
 • dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
 • ovocné dřeviny rostoucí u rodinného domu na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň a tyto plochy jsou oploceny,
 • dřevina, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení.

Vlastník dřeviny z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky - musí tyto činnosti písemně oznámit alespoň 15 dnů předem Obecnímu úřadu Tršice, který tyto činnosti posoudí.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (§ 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb.) tj. od 1. listopadu do 31. března, čímž se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, kdy je vhodná doba provést kácení s ohledem na hmyz, hnízdění ptactva i dřeviny samotné.

5.2. Přidělení čísla popisného

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dle § 31a odst. 1 čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad:

Obecní úřad Tršice, 783 57 Tršice 50, pro obec Tršice a jeho místní části (Hostkovice, Lipňany, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov)

Kontakt:

 • tel. 585 750 663 (Marie Chaloupková, referent)
 • e-mail: su.trsice@seznam.cz
 • datové schránky: Obec Tršice ID: wsvbawp

Obecní úřad Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82, pro obec Doloplazy

Kontakt:

 • tel. 585 356 056 (Zdeňka Kubáčková, referent)
 • datové schránky: Obec Doloplazy ID: hmcbepb

Obecní úřad Suchonice, Suchonice 29, 783 57 Tršice, pro Suchonice

Kontakt:

 • tel. 585 957 129 (Marta Skopalíková, referent)
 • datové schránky: Obec Suchonice ID: k3zasgs

K žádosti o přidělení čísla popisného (evidenčního, orientačního) na budově budete potřebovat doklad o stavbě (ohlášení o dokončení stavby, prohlášení stavebníka), geometrický plán.

O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad dle §31a odst. 3, zákona o obcích.

Vlastník nemovitosti má za povinnost a na svůj náklad označit budovu určeným číslem a udržovat je v řádném stavu. Číslo by mělo být na budově viditelné.

5.3. Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)

Stavební úřad provádí zápisy do RÚIAN nových rodinných domů a staveb, které jsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí.
Údaje se zapisují do části :

 1. Stavební objekt s technicky ekonomickými parametry jako jsou: zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlažnost, počet bytových jednotek, připojení na sítě technické infrastruktury a další. Stanoví se souřadnicové parametry středního bodu stavby (stanoveno odhadem).
 2. Adresní místo stavby s číslem popisným, či evidenčním. Stanoví se také přístupová místa pro příjezd hasičů, záchranné služby apod.

O zápis do RÚIAN vlastník stavby žádá stavební úřad písemně v ohlášení o dokončené stavbě. V tomto ohlášení v přílohách přikládá prohlášení stavebníka o provedení stavby, geometrický plán novostavby a potvrzení o přidělení čísla popisného, či evidenčního a vyplněnou tabulku s údaji potřebnými pro zápis do RÚIAN. Formuláře jsou na těchto webových stránkách v části Stavební úřad – formuláře. Pokud jsou všechny náležitosti doručeny a obsahově správné, tak stavební úřad do tří pracovních dnů zápis provede.

Stavební úřad také provádí na žádost vlastníků staveb změny u stavebních objektů a adresních míst, včetně jejich vymazání z registru po odstranění stavby z pozemku.

Zápis do RÚIAN je velice důležitý, aby vlastníci staveb mohli po zápisu do RÚIAN žádat příslušný katastrální úřad o zápis do katastru nemovitostí. U domů pro bydlení následně žádat obecní úřad o trvalé bydliště a příslušnou obec s rozšířenou působností o změny v občanském průkaze.Aktualizoval: Ing. Vladimír Kubisa dne 23. 1. 2019
© JV 2012