Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í    P Ř E D P I S Y


Povinný subjekt jedná a rozhoduje podle platných zákonů ČR a Obecně závazných vyhlášek obce Tršice.


Obecně závazné vyhlášky :


č. 1 / 2002 - O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

č. 2 / 2002 - Požární řád ( k nahlédnutí na OÚ )

č. 3 / 2002 - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích ( k nahlédnutí na OÚ )

č. 5 / 2002 - kterou se vyhlašují závazné části územního plánu ( k nahlédnutí na OÚ )

č. 1 / 2006 - Kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Tršice [ příloha vyhlášky ]

č. 2 / 2010 - o místním poplatku ze psů

č. 2 / 2011 - kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

č. 1 / 2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, využívání a odstraňování
                    komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tršice


č. 1 / 2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
                     a odstraňování komunálních odpadů


č. 1 / 2019 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku
                     za užívání veřejného prostranství
(platná od 1.3.2019)
Další závazná opatření, zásady a podobné :


Opatření obecné povahy č. 1/2011 - Stanovení úhrady vodného a stočného na území obce Tršice

Zásady poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu Obce Tršice

Provozní řád sálu RADNICE v Tršicích

Výpůjční řád zařízení pro volnočasové aktivity určený pro zapůjčování obcím a spolkům

Provozní řád multifunkčního hřiště v Tršicích

Ceník pronájmu hřišť a kurtů na multifunkčním hřištiVšechny zákony a obecně závazné vyhlášky obce Tršice jsou k dispozici k nahlédnutí v úřední dny v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Tršicích.


© JV 2012